Байгууллагын үнэт зүйлс

Бидний үйл ажиллагаа, шийдвэр нь байгууллагын дараах үндсэн үнэт зүйлсийг баримталдаг.

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Бид ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, үйлчлүүлэгчид болон оршин сууж, ажиллаж буй орон нутгийнхаа аюулгүй байдлыг үргэлж хангахыг эрмэлздэг. Бид ажилчдадаа өөрсдийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд өмчлөх, арга хэмжээ авах боломжийг олгодог.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ

Бид үйл ажиллагааныхаа болон нийт өртгийн сүлжээн дэх байгаль орчны ул мөрийг багасгахыг хичээдэг. Бид эрчим хүч хадгалах зах зээлийн эргэлтийн эдийн засгийг сайжруулах шийдлүүдийг санал болгодог.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ БАРИМЖАА

Бид бүтээлчээр сэтгэж, бизнесээ хөгжүүлж, бэхжүүлэхийн тулд одоогийн нөхцөл байдлыг сорьж байна. Шийдэлд чиглэсэн байгууллагын хувьд бид бүх оролцогч талуудын хүлээлтийг хангахын тулд тасралтгүй сайжирч байхын тулд арга хэмжээ авдаг.

ХАРИУЦЛАГА

Бид зорилгоо биелүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчид, оролцогч талууд болон бие биенийхээ өмнө хариуцлага хүлээдэг. Бид ахиц дэвшлийг ойр ойрхон, бодитойгоор хэмжиж, хувийн өмчлөлийн мэдрэмжээр, амжилтыг баталгаажуулахын тулд тохируулга хийж, амжилтанд хүрсэн үедээ ялалт, чухал үеийг тэмдэглэдэг.

Компанийн удирдлага

Хүрээлэн буй орчин, иргэдийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хамгаалсан үйлдвэрийг бий болгох, хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээе.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Байгууллагын үнэт зүйлс

Бидний үйл ажиллагаа, шийдвэр нь байгууллагын дараах үндсэн үнэт зүйлсийг баримталдаг.

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Бид ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, үйлчлүүлэгчид болон оршин сууж, ажиллаж буй орон нутгийнхаа аюулгүй байдлыг үргэлж хангахыг эрмэлздэг. Бид ажилчдадаа өөрсдийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд өмчлөх, арга хэмжээ авах боломжийг олгодог.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ

Бид үйл ажиллагааныхаа болон нийт өртгийн сүлжээн дэх байгаль орчны ул мөрийг багасгахыг хичээдэг. Бид эрчим хүч хадгалах зах зээлийн эргэлтийн эдийн засгийг сайжруулах шийдлүүдийг санал болгодог.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ БАРИМЖАА

Бид бүтээлчээр сэтгэж, бизнесээ хөгжүүлж, бэхжүүлэхийн тулд одоогийн нөхцөл байдлыг сорьж байна. Шийдэлд чиглэсэн байгууллагын хувьд бид бүх оролцогч талуудын хүлээлтийг хангахын тулд тасралтгүй сайжирч байхын тулд арга хэмжээ авдаг.

ХАРИУЦЛАГА

Бид зорилгоо биелүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчид, оролцогч талууд болон бие биенийхээ өмнө хариуцлага хүлээдэг. Бид ахиц дэвшлийг ойр ойрхон, бодитойгоор хэмжиж, хувийн өмчлөлийн мэдрэмжээр, амжилтыг баталгаажуулахын тулд тохируулга хийж, амжилтанд хүрсэн үедээ ялалт, чухал үеийг тэмдэглэдэг.

Компанийн удирдлага

Хүрээлэн буй орчин, иргэдийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хамгаалсан үйлдвэрийг бий болгох, хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээе.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Байгууллагын үнэт зүйлс

Бидний үйл ажиллагаа, шийдвэр нь байгууллагын дараах үндсэн үнэт зүйлсийг баримталдаг.

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Бид ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, үйлчлүүлэгчид болон оршин сууж, ажиллаж буй орон нутгийнхаа аюулгүй байдлыг үргэлж хангахыг эрмэлздэг. Бид ажилчдадаа өөрсдийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд өмчлөх, арга хэмжээ авах боломжийг олгодог.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ

Бид үйл ажиллагааныхаа болон нийт өртгийн сүлжээн дэх байгаль орчны ул мөрийг багасгахыг хичээдэг. Бид эрчим хүч хадгалах зах зээлийн эргэлтийн эдийн засгийг сайжруулах шийдлүүдийг санал болгодог.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ БАРИМЖАА

Бид бүтээлчээр сэтгэж, бизнесээ хөгжүүлж, бэхжүүлэхийн тулд одоогийн нөхцөл байдлыг сорьж байна. Шийдэлд чиглэсэн байгууллагын хувьд бид бүх оролцогч талуудын хүлээлтийг хангахын тулд тасралтгүй сайжирч байхын тулд арга хэмжээ авдаг.

ХАРИУЦЛАГА

Бид зорилгоо биелүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчид, оролцогч талууд болон бие биенийхээ өмнө хариуцлага хүлээдэг. Бид ахиц дэвшлийг ойр ойрхон, бодитойгоор хэмжиж, хувийн өмчлөлийн мэдрэмжээр, амжилтыг баталгаажуулахын тулд тохируулга хийж, амжилтанд хүрсэн үедээ ялалт, чухал үеийг тэмдэглэдэг.

Компанийн удирдлага

Хүрээлэн буй орчин, иргэдийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хамгаалсан үйлдвэрийг бий болгох, хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээе.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Байгууллагын үнэт зүйлс

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ БАРИМЖАА

ХАРИУЦЛАГА

Компанийн удирдлага

Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирлын

Санхүү, үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Хөгжлийн ахлах ажилтан & Ерөнхий зөвлөх

Хамтрагч байгууллагууд